MP Board Class 11 Question Blue Print 2022-23 Download free PDF

MP Board Class 11 विषय प्रश्न बैंक 2023 डाउनलोड PDF

 1. गणित – 2022-23
 2. भौतिक शास्त्र – 2022-23
 3. रसायन शास्त्र – 2022-23
 4. जीव विज्ञान – 2022-23
 5. अंग्रेजी – 2022-23
 6. हिंदी – 2022-23
 7. अर्थशास्त्र
 8. लेखाशास्त्र – 2022-23
 9. व्यावसायिक अध्ययन – 2022-23
 10. राजनीति शास्त्र – 2022-23
 11. भूगोल – 2022-23
 12. इतिहास

 

 

 

Back to top button